ҮЭ-ийн 2017-2018 оны ажлын төлөвлөгөө

Хийгдэх ажлууд Хариуцах эзэн Ажлын явц Үр дүн Тайлбар
Алслагдсан 7 РЛС-ын ИТА нарын нэмэгдэл хөлс олгуулах Д.Атарсайхан 100% 100%
Хөдөлмөрийн нөхцлийн  үнэлгээ хийлгэх Баттулга 100%
Орон нутагт ажиллах томилолтын зардлыг нэмэгдүүлэх Баттулга 100% 100%
Орон сууцны дарааллыг гаргахад нийт ажилчдын саналыг тусгах, ҮЭ-ийн оролцоо Баттулга 50%
ҮЭ-ийн website хийх Баттулга 100% 100%
Гишүүнчилэл,бүртгэл Баттулга 100% 99%
 

Намрын спортын уралдаан тэмцээн

Амгалан 

Булган

Монгууш

Бат

 

100%

 

100%

Чийрэгжүүлэх төхөөрөмжБайрлах байр Амгалан 100%
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй Амгалан
Тусламжийн сан Гантулга 100% 50%
Илүү цагийн хөлс, бусад нэмэгдэл Гантулга
Цалин хөлс Сутай
Явган  аялал Сутай 100% 50%
Ажлын хувцас Найдансүрэн 100%
Эрүүл мэндийн үзлэг Найдансүрэн 100%
Хадгаламжийн сан Санхүүгийн тайлан Эрдэнэтөгс 50%

Гишүүнчлэл

Та гишүүнээр элсэх үү?

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээр элсэхэд ҮЭ-н гишүүний маягт, 1 хувь цээж зураг хэрэгтэй.
ҮЭ-ын гишүүний маягтыг татаж авах

Гэрээ, дүрэм журам

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ байгуулагдлаа. Хамтын гэрээг татах